Aluevaltuustoryhmän arvot strategiatyöhön

Aluevaltuuston toinen kokous pidettiin Laajavuoressa 26.4.2022. Aluevaltuustoryhmät käyttivät ryhmäpuheenvuorot arvoista. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Ville Väyrynen.

Hyvinvointialueen tarkoitus on tuottaa hyvinvointia ja turvallisuutta asukkaidensa hyväksi. He tarvitsevat selkeän kuvan siitä, mistä apua tarvittaessa saa.

Asiakkaan/potilaan kannalta on tärkeä tietää, mihin numeroon soittaa tai mille luukulle hakeutua, kun tarve ilmaantuu. Viikkojen odotusajat ja siirtyminen luukulta toiselle eivät ole nykypäivää. Ensimmäisen yhteydenoton tulee käynnistää vaadittavat toimet viipymättä ja vaikuttavasti, vastaten tarvittaessa useampaan ongelmaan kerralla. Asukkaalle on yhdentekevää, kuka palvelut tuottaa, kunhan hän saa apua ongelmaansa. Saatavuus ja saavutettavuus ovatkin hänen kannaltaan ratkaisevassa asemassa yhdessä osallistavan ja ennaltaehkäisevän toiminnan kanssa.

Ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on toiminnan kivijalka. Työvoimasta kilpaillaan jatkossa lisääntyvissä määrin. Hoitoalan tilanne on kaikkien tiedossa ja myös pelastustoimi joutuu varautumaan lähivuosien työntekijäpulaan.

Henkilökuntaa tulee kannustaa kouluttautumiseen. Palkkausjärjestelmä on saatava kannustavaksi ja nousujohteiseksi jos henkilökohtainen osaaminen sekä sitoutuminen tätä tukevat.

Työtilojen tasoon tulee panostaa ja tietojärjestelmän tehtävä on tukea ensisijaisesti työn vaikuttavaa suorittamista. Sote- ja pelastusalan ollessa hyvin työvoimaintensiivisiä, yksittäisen työntekijän onnistuminen työsuorituksessaan luo asiakkaalle/potilaalle kuvan koko toiminnan laadusta. Henkilöstö ja ammattitaitoinen johtaminen pääosin määrittävätkin organisaation lopullisen laatutason. Tätä ajatusta Kokoomuksen ryhmä toivoo noudatettavan myös johtamisjärjestelmää suunniteltaessa. Näkisimme mielellämme Keski-Suomen hyvinvointialueen erottuvan kilpailijoistaan vetovoimaisena, pidettynä ja rohkeana työnantajana.

Yhteiskunnan näkökulmasta hyvinvointialueen tulee toimia vaikuttavasti. Saavutettava ja kustannustehokas palveluverkko on kaikkien etu. Päällekkäisiä toimintoja tulee rohkeasti purkaa ja hakea uusia, innovatiivisia toimintatapoja. Paikallinen yrittäjäpotentiaali tulee hyödyntää hyvinvointityössä ja tavoitella tätä kautta alueellista elinvoimaa laajemminkin. Kustannustietoisuus tulee istuttaa organisaation toimintaan sen kaikille tasoille. Väestön ikärakenteen muutokseen tulee varautua toimintaa ja palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa nostaa arvokeskusteluun viisi teemaa: Ihmislähtöisyys, Yhteistyö, Rohkeus, Vaikuttavuus ja Turvallisuus

Ihmislähtöisyys korostuu yli 10 000 työntekijän organisaatiossa, jossa ihmiset tuottavat palveluita ihmisille. Työntekijän hyvinvointi ja viihtyvyys takaavat sen, että hän voi keskittää kaiken osaamisensa asukkaan parhaaksi. Palveluiden käyttäjille tulee luoda vaivaton palautekanava, ja osallistaa heitä palveluiden kehittämisessä sekä laadun seurannassa.

Yhteistyö tulee olemaan ratkaisevassa roolissa hyvinvointialueen menestykselle. Organisaation sisällä vaaditaan laajalti valmiutta yhteistyöhön eri ammattiryhmien, palvelualojen ja toimipaikkojen välillä. Hyvinvointialueella tulee olemaan lukemattomia rajapintoja erilaisten toimijoiden suuntaan. Niin kunnat, yhdistykset, järjestöt, yritykset, yliopisto, toiset hyvinvointialueet kuin viranomaisorganisaatiotkin tulevat olemaan tärkeitä kumppaneita ja etenkin kumppanuuksia rakennettaessa yhteistyökyky tulee olemaan keskeinen tekijä. Myös virkakoneiston ja luottamushenkilöiden välisen sekä luottamushenkilöiden keskinäisen yhteistyön kitkattomuus on tärkeää päätöksenteon sujuvuuden ja avoimuuden kannalta.

Hyvinvointialueita muodostettaessa olemme uuden edessä. Eteen tulee yllätyksiä, ongelmia, riemuvoittoja ja murskatappioita. Useat suuretkin kokonaisuudet rakennetaan nopeassa aikataulussa ensimmäistä kertaa. Muutoksen läpivieminen, tappioista oppiminen ja voittojen hyödyntäminen tulevat vaatimaan sekä virkamiehiltä että luottamushenkilöiltä rohkeutta ennakoida, innovoida, reagoita, muuttaa suuntaa, kehittää uutta tai säilyttää vanhaa. Usein päätöksiä joudutaan tekemään ilman ennakkotapauksia tai takuuta lopputuloksesta. Kaikkeen tähän vaaditaan taidolla kanavoitua rohkeutta.

Vaikuttamaton toiminta ei tuota hyvinvointia alueen asukkaille. Toimintaan panostettavat miljoonat on valjastettava vaikuttavaan työhön. Jos vaikuttavuudesta ei ole tietoa, sitä on pyrittävä hankkimaan. Mittareita tulee käyttää ja kehittää. Toiminnan tuloksia pitää seurata, arvioida kriittisesti ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet.

Asukas toivoo hyvinvointialueelta turvaa. Turvaa siitä, että apu saadaan, jos jotain tapahtuu tai sille on muuten tarvetta. Palveluiden saatavuus, laatu, tasavertaisuus ja kattavuus lisäävät turvallisuuden tunnetta, niin sote- kuin pelastussektorilla. Hyvinvointialueen yksi ydintehtävistä onkin luoda turvaa keskisuomalaiseen arkeen.

Arvoisa puheenjohtaja, näillä sanoilla Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa evästää strategiaprosessia eteenpäin. Kohti inhimillisestä, vaikuttavaa ja keskisuomalaisten turvallista arkea tukevaa organisaatiota.

Kuvassa aluevaltuutettuja ja varavaltuutettuja ennen kokousta, vasemmalta: Maarit Heikkinen, Elina Peränen, Heimo Lajunen, Kati-Erika Tiperi, Pekka Huikko, Lotta Ahola, Emilia Koikkalainen, Ville Väyrynen.

Kategoriat: Uutiset